โปรแกรมจดทะเบียนนิติบุคล BE-CRegist

โปรแกรมจดทะเบียนนิติบุคคล

โปรแกรมสำหรับช่วยงานกรอกแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท จดห้างหุ้นส่วน ให้เป็นเรื่องง่าย และประหยัดเวลา
เก็บข้อมูลแยกแต่ละบจก./ห้างหุ้นส่วน แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

คุณสมบัติโปรแกรมจดทะเบียนนิติบุคคล
1. จดทะเบียนได้ทั้ง บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีทุกรายการตั้งแต่จดจัดตั้ง, จดแก้ไขต่างๆ จนกระทั่งจดเลิก
2. มีแบบฟอร์มให้ทุกแบบ รวมถึง หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, แผนที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่, หนังสือมอบอำนาจ และอื่นๆ
3. โปรแกรมจะพิมพ์ข้อมูล พร้อมแบบฟอร์มของกระทรวงฯ Update ล่าสุดทุกแบบฟอร์ม
4. ในแบบ บอจ.4และหนังสือบริคณห์สนธิ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) จะมีข้อความในการจดมาให้แล้ว เพียงใส่รายละเอียดที่เหลือลงไปได้เลย รวมถึงแบบฟอร์มอื่นๆด้วย
5. เก็บข้อมูลให้เพื่อสามารถกลับมาใช้ได้ ในคราวต่อไป พร้อมทั้งสามารถ Backup ข้อมูลได้
6. Update program ให้ถ้าแบบฟอร์มของทางกระทรวง มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง (มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อย)
7. สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท, เครื่องพิมพ์ดอท, หรือเลเซอร์ก็ได้
8. จดทะเบียนข้ามจังหวัดได้ ในแบบฟอร์มจะะบุเป็นคำว่า “กลาง” ให้ เช่น หน้าหนังสือรับรอง
9. รองรับการใช้งานแบบ Client-Server ได้
10. กำหนดสิทธิ์การใช้งานของแต่ละ User และแต่ละข้อมูลนิติบุคคลได้
11. เก็บบันทึกข้อมูลในหน้าแบบฟอร์มทั้งหมด เมื่อมีการสั่งพิมพ์ โดยจัดเก็บเป็นไฟล์รูปภาพ สามารถค้นหาดูย้อนหลังได้ตามวันที่ที่สั่งพิมพ์ฟอร์มนั้นๆ
โดยการเก็บนั้นจะเก็บแยกในแต่นิติบุคคลและตามรายการจดทะเบียน
12. เปิดหน้าตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มกับหน้าจอแบบฟอร์มในโปรแกรมได้พร้อมกัน เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบดูความถูกต้อง

หมายเหตุ-ข้อ9-12 สำหรับ LAN Version เท่านั้น