ระบบจัดการเอกสารและอนุมัติ

Budget Approve

R9 E-Document
ระบบจัดการเอกสาร

อำนวยความสะดวก ในการจัดการเอกสารต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร
ในการจัดเก็บและการค้นหา และ พิมพ์ออกมาใช้งาน

 1. จัดเก็บเอกสาร ได้ทั้ง 2 แบบ
  1.1 จัดเก็บในฐานข้อมูลเหมาะสำหรับเอกสาร สำคัญ และใช้งานรวมกับ ระบบอื่น
  1.2 จัดเก็บใน Folder เหมาะสำหรับเอกสาร ประเภท คูมือ แบบฟอร์มเปล่า
 2. กำหนดประเภท เอกสารได้เอง
 3. กำหนดสิทธิ ผู้ใช้เอกสารของแต่ละ ประเภทเอกสารได้
 4. กำหนดเงื่อนไขการ ประเมิน วิเคราะห์ ของกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละประเภทเอกสารได้
 5. การ ประเมิน วิเคราะห์ ของกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบ กราฟิค
 6. โปรแกรมจะกำหนดรหัส การสร้างและจัดเก็บให้อัตโนมัติ
 7. ไม่ต้องจดจำ ที่จัดเก็บ และ สะดวก ต่อการค้นหา และ พิมพ์ออกมาใช้งาน
 8. ใช้งานผ่านฺ Browser และ รองรับ อุปกรณ์ PC, Notebook, Tablet, Smart Phone
 9. มีระบบการติดต่อ ประสานงาน Chat ในตัวโปรแกรม

R9 E-Approve
ระบบอนุมัติการบริหารงบประมาณ

Budget Approve

การควบคุมค่าใช้จ่ายทุกประเภท ของแต่ละโครงการ
เพื่อความ สะดวก รวดเร็ว ในการอนุมัติ งบประมาณ และตรวจสอบ ได้ทันที

 1. กำหนดประเภท เอกสาร ตามงบประมาณ ของแต่ละโครงการ ได้เอง
 2. กำหนดสิทธิ ผู้ใช้เอกสารของแต่ละโครงการ ตามประเภทเอกสารได้
 3. ไม่จำกัดขั้นตอน (Step) การอนุมัติของแต่ละประเภทเอกสาร มีหลายขั้นตอนได้
 4. กำหนดขั้นตอน ของผู้มีสิทธิจัดทำ และ อนุมัติของแต่ละประเภทเอกสารได้
 5. ตรวจสอบลายเซ็น ลงชื่อ ในการอนุมุติ ของแต่ละขั้นตอน
 6. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายทุกประเภท ของแต่ละโครงการ
 7. ตรวจสอบ (Monitor) ผล การอนุมัติ ของผู้ขอ งบประมาณ และ ผู้อนุมัติ ได้ทันที (Real time)
 8. มีระบบ การแจ้งเตือน อัตโนมัติ ทุกขั้นตอน แบบทันทึ (Real time)
 9. มีระบบ การแสดงผล แจ้งเตือน อัตโนมัติ ทุกขั้นตอน แบบทันทึ (Real time)
 10. การ วิเคราะห์ งบประมาณโครงการ ต่างๆ ในรูปแบบ กราฟิค
 11. ใช้งานผ่านฺ Browser และ รองรับ อุปกรณ์ PC, Notebook, Tablet, Smart Phone
 12. มีระบบการติดต่อ ประสานงาน Chat ในตัวโปรแกรม
 13. การเชื่อมข้อมูลไปยังระบบ ต่างๆ เช่น ระบบเงินทดรองจ่าย, ระบบขาย, ระบบการจัดซิ้อจัดจ้าง เป็นต้น
 14. ไม่จำกัด สาขา ในกรณี มีกิจการหลากหลายประเภท
รีวิว จากลูกค้า