MEHOME ระบบบริหารจัดการเอกสาร

Budget Approve

MEHOME คืออะไร ?
MEHOME คือโปรแกรมบริหารจัดการเอกสาร แบบ paperless มีความยืดหยุ่นสูง สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และ เอกชน
ในการบริหารงานต่างๆย่อมมีเอกสาร ประกอบในการทำงาน ทั้งเอกสารภายในและภายนอกองค์กร สำหรับในโลกปัจจุบัน และ ในอนาคต เราสามารถทำงานที่บ้าน
หรือที่ไหนก็ได้ ถ้าเรามีเครื่องมือสนับสนุน ที่จะช่วยให้การบริหารข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ลดการส่งเอกสารแบบเดิม ลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย

ซึ่งแตกต่างกับโปรแกรมบัญชีทั่วไป ที่ค่าใช้จ่ายต่างๆผู้บริหารจะทราบก็ต่อเมื่อ
มีการจ่ายเงินจริง มีความเสี่ยงสูง ที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้

MEHOME เป็นโปรแกรมบริหารจัดการเอกสาร บนฐานข้อมูลแบบ cloud
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงในการบริหารด้านการเงิน และจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรของท่านได้

คุณสมบัติของโปรแกรม

มีระบบงานหลัก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

 1. ระบบบัญชีงบประมาณ
  1.1 จัดการงบประมาณตามเอกสาร แยกแผนก และ โครงการ
  1.2 ระบบการอนุมัติงบประมาณ แบบ Real time
  1.3 ไม่จำกัดขั้นตอนการอนุมัติ
  1.4 ไม่จำกัดการแนบไฟล์ PDF
  1.5 บันทึกค่าใช้จ่ายจริงได้ และ แนบไฟล์ Image ไม่จำกัด
  1.6 ตรวจสอบ งบประมาณคงเหลือ
  1.7 รายงานตามเอกสาร แยกแผนก และ โครงการ
  1.8 รายงานวิเคราะห์ในรูปแบบ Graphic
  1.9 มีระบบความปลอดภัยสูง ในการกำหนดสิทธิ์ของผู้อนุมัติ
  1.10 มีระบบ Monitor ติดตาม สถานะการอนุมัติ แบบ Real time
  1.11 บันทึกได้ทั้งที่เป็นงบประมาณและบัญชีค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  1.12 ตรวจสอบวงเงินอนุมัติประจำวันของผู้อนุมัติได้
  1.13 ตรวจสอบลายเซ็นของผู้อนุมัติในแต่ละขั้นตอนได้
Budget Approve
 1. ระบบสัญญาและสินทรัพย์
  1.1 จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน
  1.2 ไม่จำกัดการแนบไฟล์ PDF
  1.3 บันทึกกิจกรรมการดำเนินงานได้ และ แนบไฟล์ Image ไม่จำกัด
  1.4 เลือกตรวจสอบกิจกรรม และติดตามกิจกรรมหลังสุดได้
  1.5 บันทึกรายรับ รายจ่ายได้ และ แนบไฟล์ Image ไม่จำกัด
  1.6 ตรวจสอบอายุของสัญญาต่างๆได้
  1.7 รายงานตามเอกสาร แยกแผนก และ โครงการ
  1.8 รายงานแยกตามผู้รับผิดชอบ และ อื่นๆ
  1.9 รายงานวิเคราะห์ในรูปแบบ Graphic
 2. ระบบจัดการเอกสารทั่วไป
  1.1 จัดการเอกสารต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับมูลค่าตัวเงิน
  1.2 แนบไฟล์ PDF ได้ 1 ไฟล์ ต่อหนึ่งรหัสเอกสาร
  1.3 ตัวอย่างเอกสาร ประเภทนี้ได้แก่ ฟอร์มกรอกข้อมูล คู่มือ Drawing ISO
  1.4 สะดวกต่อการค้นหาในการนำไปใช้งานในหน่วยงานต่างๆ

และระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
1.1 กำหนด User ผู้ใช้งาน
1.2 Reset รหัสผ่าน
1.3 Vice ผู้ช่วย Admin
1.4 มอบสิทธิให้ทำหน้าที่แทน
1.5 สิทธิการเข้าใช้โปรแกรมในระดับ เมนู และ Module
1.6 ยังมีสิทธิการเข้าใช้โปรแกรมในระดับประเภทเอกสาร
1.7 การให้ลงชื่อประจำวันเพื่อยืนยันตัวตนสำหรับผู้ขออนุมัติและผู้อนุมัติ