Excel รายงานความคืบหน้าคดี ขึ้น error

Home » ปัญหาที่เจอบ่อยๆ บน PLAW 2.0 และวิธีแก้ไข » Excel รายงานความคืบหน้าคดี ขึ้น error
plaw2_trb10

สาเหตุและวิธีการหาข้อมูลเพื่อแก้ไข (สำหรับเวอร์ชั่น 2.9.07 ขึ้นไป)

 1. สาเหตุที่ 1 เกิดจากการคีย์ข้อมูลวันที่ – ในส่วนของข้อมูลแฟ้มคดี/วันที่รับงาน

  โดยคีย์ปีผิดไปจากปกติทั่วไป เช่น 2565 ดังรูป
  plaw2_trb10

 2. สาเหตุที่ 2 เกิดจากการคีย์ข้อมูลวันที่ – ในส่วนของวันที่นัดศาล

  โดยคีย์ปีผิดไปจากปกติทั่วไป เช่น 2565 ดังรูป
  plaw2_trb10

 3. หาข้อมูลคดีที่คีย์ผิด เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

  คลิกปุ่มแสดงรายงาน แล้วตรวจสอบช่องที่ทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสีแดงไว้ ตามรูปด้านล่าง
  ว่ารูปแบบของปี ผิดปกติหรือไม่ โดยต้องตรวจสอบที่ละคดี
  plaw2_trb10

 4. เมื่อเจอแฟ้มคดีนั้นแล้ว ให้ทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

  เสร็จแล้ว สามารถทำการ export excel ได้ต่อไป

 5. กรณีมีข้อมูลแฟ้มคดีจำนวนมาก ตรวจสอบที่ละข้อมูลไม่ได้

  ให้ติดต่อทางบริษัท เพื่อช่วยเหลือ