โปรแกรมทนายความ PLAW FORM 1.8

โปรแกรมทนายความ

โปรแกรมทนายความ เพื่อจัดเก็บแฟ้มคดีพร้อมพิมพ์ฟอร์มศาล สามารถแนบเอกสารได้

คุณสมบัติโปรแกรม
1. สามารถสร้างแฟ้มคดีได้ไม่จำกัด
2. แต่ละแฟ้มคดีสามารถระบุได้ว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับศาลและความอะไร และโปรแกรมจะทำการ Link ไปยังแบบฟอร์มต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับศาลและความดังกล่าวให้อัตโนมัติ
3. แต่ละแฟ้มสามารถบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของคดี เช่น ชื่อ ที่อยู่ ของโจทก์ จำเลย ทนาย ฐานความผิด ทุนทรัพย์ ไว้ได้
และโปรแกรมจะทำการ Link ข้อมูลเบื้องต้นไปยังทุกๆ เอกสารใน สำนวนให้อัตโนมัติ
4. สามารถพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ และเก็บไว้ในสำนวนให้ทันที
5. สามารถสแกนเอกสารของคู่ความหรือศาลไว้ในคดีได้
6. สามารเก็บรวบรวมสำนวนคดีทั้งหมดไว้ในโปรแกรม โดยโปรแกรมแยกให้ว่าในแต่ละคดี
ได้มีการจัดทำเอกสารและสแกนเอกสารใดเข้ามาเก็บไว้แล้วบ้าง เพื่อสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคดีได้
7. สามารถค้นหาคดี โดยค้นหาจาก เลขคดี ชื่อโจทก์ หรือชื่อจำเลย หรือวันที่ทำคดี ก็ได้
8. สามารถบันทึกกระบวนการพิจารณาของแต่ละคดีเก็บไว้ในโปรแกรม และสามารถพิมพ์ออกมาเป็นรายงานกระบวนพิจารณาได้
9. ในส่วนของพยาน โปรแกรมจะทำการ Link ไปยังแบบฟอร์มบัญชีพยานให้อัตโนมัติ
10. มีตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การคดี คำร้อง คำแถลง ในคดีต่างๆ ให้ และสามารถ Copy ตัวอย่างไปไว้ยังคดีได้
11. บันทึกรายรับ-รายจ่าย ของแต่ละคดี
12. รายงานนัดหมายของทนายแต่ละท่าน

Update Version 1.8
1. เพิ่มแบบฟอร์มคดีผู้บริโภค
2. ค้นหาคดีจากเลขบัตรประชาชน ของโจทก์ หรือจำเลย ได้
3. สามารถนำไฟล์ PDF มาเก็บไว้ในสำนวนคดีได้
4. สามารถใช้งานบน Windows 7 ได้
5. ปรับปรุง การทำงานของโปรแกรมให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
6. ใช้ Firebird เป็น Database
7. แบบฟอร์มศาล ขนาด A4