โปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่าย SC Tax

โปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่าย
      โปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่าย   สำหรับจัดทำ 50 ทวิ, ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 โดยจัดเก็บข้อมูลแยกแต่ละบริษัท ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนบริษัท

คุณสมบัติโปรแกรม
1. รองรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
2. หักภาษี ณที่จ่าย ได้ทั้งกรณี เป็นภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53
3. กำหนดงวดภาษี ได้ตามต้องการ ทั้งงวดปกติ และยื่นเพิ่มเติม
4. รายงานสรุปการหักภาษีณที่จ่าย ในแต่ละวัน
5. หนังสือ 50 ทวิ สามารถเลือกพิมพ์รายการเดียว หรือพิมพ์พร้อมกันทีเดียวทั้งหมดได้
6. รองรับใช้งานได้หลายบริษัท และใช้งานบนระบบ LANได้
7. สามารถใช้ได้กับวินโด ทุกเวอร์ชั่น
8. ไม่รองรับการยื่นแบบผ่าน Internet

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรม
โปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่าย

โปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่าย

โปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่ายโปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่ายโปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่ายโปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่าย

โปรแกรมภาษีหัก ณ ที่จ่าย