บริษัท เอ็มทีไอเอส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547 เดิมชื่อ บริษัท ซอฟท์แวร์ ฟอร์ม จำกัด

บริษัทฯ ได้พัฒนาซอฟท์แวร์ สำหรับใช้งานในธุรกิจต่างๆ เช่น โปรแกรมเงินเดือนและพัสดุ สำหรับโรงเรียน , โปรแกรมงานสำนวนคดี สำหรับธุรกิจสำนักงานกฎหมายหรือฝ่ายกฎหมาย , โปรแกรมจดทะเบียนนิติบุคคล สำหรับงานจดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน, ระบบจัดเก็บเอกสารบนคลาวด์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังมีบริการจัดจำหน่ายและติดตั้ง ระบบ Network Computer สำหรับบริษัท และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการดูแลซ่อมบำรุงระบบ Computer อีกด้วย

error: Content is protected !!