Feature การใช้งาน

ข้อมูลแฟ้มคดี

1.ที่อยู่จำเลย สามารถระบุได้หลายที่อยู่ เช่น ที่ทำงาน, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เป็นต้น

2. กำหนดชื่อทนายความผู้รับผิดชอบในคดีนั้น ได้หลายคน

3. กำหนดรายละเอียดทุนทรัพย์ในการฟ้องได้

4. สามารถสั่งปิดคดีได้ เมื่อต้องการ โดยที่กำหนดผู้ที่จะสามารถสั่งปิดคดีได้

5. สามารถ Copy แฟ้มคดี ที่ต้องการไปยังแฟ้มคดีใหม่ได้

6. บันทึกการส่งหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยแต่ละคน โดยแนบเอกสารได้

7. แจ้งความร้องทุกข์/หมายจับ สามารถแนบไฟล์บันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจได้

8. สถานะคดี จะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ เมื่อมีการบันทึกข้อมูลในแต่ละขั้นตอน

9. สามารถกำหนดเลขที่เอกสาร สำหรับใช้ควบคุมภายในสำนักงานได้ หรือจะระบุเลขที่ด้วยมือก็ได้

10. สามารถระบุเลขที่สัญญา หรือเลขรหัสของลูกหนี้ได้

ข้อมูลสืบทรัพย์และบังคับคดี

1.การค้นหาเพื่อออกสืบ สามารถค้นหาได้จากหลายเงื่อนไข เช่น ค้นจากที่อยู่จำเลย , วันที่พบทรัพย์ ,ยึดทรัพย์

2.สามารถระบุรายละเอียดของทรัพย์ที่ยึดได้ ตามประเภททรัพย์

3.การขายทอดตลาด สามารถระบุชื่อผู้ประมูลได้หลายคน

ข้อมูลงานการเงิน

1.สามารถบันทึกรายจ่ายได้ โดยที่สามารถแยกค่าค่าใช้จ่ายออกเป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละแฟ้มคดี หรือค่าใช้จ่ายทั่วไปได้

2.สามารถบันทึกรายรับของแต่ละแฟ้มคดีได้ เช่น ค่างวด, ค่าจ้างจากลูกความ เป็นต้น

ข้อมูลชำระหนี้(ลูกหนี้)

1.บันทึกการรับชำระหนี้ โดยชำระไม่เต็มงวดหรือชำระสองงวดพร้อมกันได้

2.ดูประวัติการรับชำระหนี้ได้ และแสดงยอดหนี้คงเหลือล่าสุด

3.สามารถแนบเอกสารการรับชำระได้


รายงานคดี

1.มีรายงานต่างๆ เช่น รายงานความคืบหน้าคดี, รายงานนัดหมาย, รายงานขายทอดตลาด เป็นต้น

2.มีรายงานสรุปรายรับ-จ่าย

3.รายงานกราฟ สรุปจำนวนคดีแยกตามประเภทคดี หรือตามสถานะคดี

จัดทำเอกสารต่างๆ

1.แบบฟอร์มศาล ล่าสุด A4

2. จัดทำหนังสือบอกกล่าวได้

3.สามารถแนบไฟล์ต่างๆ ได้ หรือ Scan เอกสาร

4. จัดทำเอกสารต้นฉบับ (Pattern) ได้ตามต้องการ

แจ้งเตือนนัดหมาย

1. แจ้งเตือน นัดศาล , นัดยื่นคำร้อง/ คำขอ / คำแถลง , นัดครบกำหนดตามคำสั่งศาล, นัดขายทอดตลาด

2. ระบบจะส่งนัดหมายไปที่ google calendar ของทนายความแต่ละคน

3. สามารถเปิดปฏิทิน บนมือถือหรือ PC ดูนัดหมายได้เลย

4. กำหนดส่งเตือนไปอีเมล์(Gmail)ได้ โดยกำหนดค่าที่ปฏิทิน

5. กำหนดส่งเตือนไป Line ได้

การค้นหาข้อมูลและกำหนดสิทธิ์

1.สามารถค้นจากเงื่อนไข ต่างๆ เช่น ชื่อโจทก์ , ชื่อจำเลย , หมายเลขบัตรประชาชน , ชื่อทนายความ เป็นต้น

2.ค้นหาจากชื่อต่างๆ เช่น ชื่อทนายความ , ชื่อจำเลย สามารถระบุชื่อคำใดคำหนึ่ง ระบบจะค้นหาชื่อที่มีคำนั้นออกมาให้เลือก

3. กำหนด security แยกแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานได้ และแยกแต่ละผู้ใช้งานได้อีก

4. กำหนดการเข้าใช้งานในแต่ละเมนู

5. กำหนดการเข้าถึงข้อมูล (read , write , edit)

6. User Policy เช่น ใส่รหัสผ่านผิด 3 ครั้ง โดนล็อคการใช้งาน

error: Content is protected !!