email notify
การแจ้งเตือนนัดหมายไปที่อีเมล์ มีเงื่อนไข ดังนี้1. บันทึกข้อมูลวันนัด ในโปรแกรมงานสำนวนคดี เช่น นัดศาล, นัดยื่นคำร้อง/คำขอ/คำแถลง เป็นต้น 2. โปรแกรมส่งข้อมูลวันนัดไปที่ Google Calendar ของทนายความที่รับผิดชอบคดี     (ต้องผูกอีเมล์ กับข้อมูลทนายความด้วย […]
line notify
เป็นการใช้ Google Apps Script มาช่วยในการทำงานส่วนนี้ โดยการทำงานจะใช้ข้อมูลวันนัดหมาย ใน Google Calendar เมื่อเงื่อนไขที่ได้ตั้งค่าไว้ถึงกำหนดเวลา ระบบก็จะส่งเตือนไปที่ LINE ทันที มีขั้นตอนการตั้งค่า ดังนี้1. ไปที่ […]
error: Content is protected !!