เข้าโปรแกรมไม่ได้

plaw2_trb2
ขึ้นหน้าจอ ดังรูป

1. กรณีแรก – ไมไ่ด้ติดตั้งโปรแกรม Fire bird Database

  1.    ให้ Download ไฟล์จาก Link นี้

plaw2_trb2

2. กรณีที่ 2 – ตอนติดตั้งโปรแกรมงานสำนวนคดี ไม่ได้เลือก Database ดังรูป

  1. ให้เลือก Program และ Database

    plaw2_trb3

3. ถ้าใช้งานแบบ Client- Server ให้ตรวจสอบที่เครื่อง Server ว่ามี Firewall หรือไม่ ถ้ามีให้ติดต่อ IT เพื่อเปิด port
    หรือติดต่อมาที่บริษัท เพื่อขอคำแนะนำ

4. หรือตรวจสอบ Server ว่าเปิดเครื่องอยู่หรือไม่