การตั้งค่าแจ้งเตือนนัดหมาย

Home » ปัญหาที่เจอบ่อยๆ บน PLAW 2.0 และวิธีแก้ไข » การตั้งค่าแจ้งเตือนนัดหมาย

จะทำงานได้ ก็ต่อเมื่อ มีข้อมูล ดังนี้

 1. บันทึกข้อมูลวันนัด ในโปรแกรมงานสำนวนคดี เช่น นัดศาล, นัดยื่นคำร้อง/คำขอ/คำแถลง เป็นต้น

 2. โปรแกรมส่งข้อมูลวันนัดไปที่ Google Calendar ของทนายความที่รับผิดชอบคดี

  (ต้องผูกอีเมล์ กับข้อมูลทนายความด้วย ดูใน Admin Manual หัวข้อการตั้งค่าส่งนัดหมายไปที่ Smart Phone และ MS Outlook)

 3. กำหนดเวลาในการแจ้งเตือน โดยต้องไปตั้งค่าที่ Google Calendar ของทนายแต่ละคน มีขั้นตอนดังนี้

  3.1 Log In เข้าระบบของ Google
  3.2 ไปที่ https://calendar.google.com
  3.3 คลิกที่ ปุ่ม Settings ดังรูป
  Notice-email1

 4. ที่หัวข้อ Settings for my calendars ให้คลิกที่ชื่อปฏิทิน ดังรูป

  Notice-email2

 5. คลิกที่ Event Notifications ซึ่งจะมีตัวเลือก ดังนี้

  5.1 Email แจ้งเตือนโดยการส่งเข้าอีเมล์
  5.2 Notification แจ้งเตือนในรูปแบบของ popup ขึ้นมา
  ถ้าบนหน้าจอมือถือจะเตือนด้วยเสียง แบบเดียวกันกับ เวลามี SMS หรือ line ส่งข้อความมา
  5.3 กำหนดเวลาในการเตือน เช่น เตือนก่อนถึงวันนัด 3 วัน โดยสามารถตั้งรอบเวลาได้หลายรอบ
  Notice-email3